copyright brenda zappitell 2018

                                   

pause 7
30 x 22, flashe and acrylic on paper, 2016
pause 10
30 x 22, flashe and acrylic on paper, 2016
pause 7
30 x 22, flashe and acrylic on paper, 2016
law book series 3
30 x 22, flashe and acrylic with pages from law book on paper, 2016
law book series 11
30 x 22, flashe and acrylic with pages from law book on paper, 2016
law book series 4
30 x 22, flashe and acrylic with pages from law book on paper, 2016
law book series
30 x 22, flashe and acrylic with pages from law book on paper, 2016
law book series 10
30 x 22, flashe and acrylic with pages from law book on paper, 2016
law book series 2
30 x 22, flashe and acrylic with pages from law book on paper, 2016
Show More